28
- November
2017
Posted By : admin
Comments Off on ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้มีความสำคัญมากมายต่อจังหวัดตาก ทั้งยังเป็นศาลที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของเมืองไทย โดยศาลเดิมนั้นอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามตัวเมืองตาก ต่อมาในปี พ.ศ.2490 ได้มีการสร้างศาลขึ้นใหม่โดยมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ และได้สร้างตัวศาลเป็นศาลาแบบจตุรมุขพร้อมกับหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่

กว่าพระองค์จริงเล็กน้อยในพระอิริยาบถกำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา และที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกไว้ว่า “พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ.2277 สวรรคต พ.ศ. 2325 รวม 48 พรรษา” ขณะเดียวกัน บริเวณด้านหน้าและด้านข้าวของศาลได้มีรูปปั้นม้าศึกประดับไว้รวมทั้งมีบริเวณให้สักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากประชาชนทั่วไปจะได้สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว ใกล้เคียงกันยังมีสวนสิบสองนักษัตรที่มีความร่มรื่นสำหรับผ่อนคลาย และยังสามารถร่วมทำบุญกับรูปปั้นสิบสองนักษัตรนี้ได้อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Category: