14
- May
2018
Posted By : admin
Comments Off on ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

เกษตรกร จ.ขอนแก่น พอใจโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา แห่ร่วมโครงการจนพื้นที่ปลูกเกินเป้าหมายเกือบเท่าตัว โดยระบุว่า ดูแลง่าย แถมได้กำไรดีกว่าปลูกข้าวนาปรังอย่างชัดเจน ติดตามจากรายงาน “เกษตรสร้างชาติ”

พีระ ใสจูง ผู้ใหญ่บ้านหลุบคา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา เป็นปีที่ 2 หลังประเมินแล้วพบว่า มีดีกว่าการปลูกข้าวนาปรังอย่างที่เคยทำมาหลายจุด โดยเมื่อลงดินปลูก ใส่ปุ๋ยแล้ว ก็รอวันเก็บผลผลิตราว 4 เดือน เนื่องจากดูแลง่าย ศัตรูพืชรบกวนน้อย ต้นทุนการผลิตจึงต่ำ เมื่อเทียบกับการทำนาปรัง เฉพาะการสูบน้ำในพื้นที่ 21 ไร่ นาปรังต้องใช้เงินเกือบ 20,000 บาท ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้ไม่ถึง 4,000 บาท ในพื้นที่เท่ากัน

โครงการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ สนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ มีเจ้าหน้าที่ ทั้งระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การให้องค์ความรู้ จัดทำแผนการผลิต พร้อมจัดเวทีควบคุม ป้องกันการแอบอ้าง ปีนี้เกษตรกรชาวขอนแก่นเข้าร่วมโครงการ 999 ราย พื้นที่ปลูก 4,800 ไร่ เกินเป้าหมายที่วางไว้ 2,800 ไร่ ผลผลิตโดยเฉลี่ยไร่ละ 1-1.5 ตัน ราคาปัจจุบัน ถ้าสีเป็นเมล็ด กิโลกรัมละ 9 บาท รับซื้อทั้งฝัก กิโลกรัมละเกือบ 5 บาท

หลังเก็บผลผลิต ต้นข้าวโพดจะถูกไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด นี่จึงเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ช่วยให้เกษตรกรได้ปุ๋ยใส่นาในคราวเดียวกัน โดยผู้ใหญ่พีระได้ข้าวนาปีเพิ่มถึง 100 กระสอบ. – สำนักข่าวไทย

Category: