14
- January
2018
Posted By : admin
Comments Off on ครูยุค 4.0 สอนนักเรียน มีทักษะด้านสังคม ควบคู่เทคโนโลยี
ครูยุค 4.0 สอนนักเรียน มีทักษะด้านสังคม ควบคู่เทคโนโลยี

ผลสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่มองคุณสมบัติของครู สำคัญที่สุดคือเป็นคนดีมีคุณธรรม ส่วนสิ่งที่ต้องปรับเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษายุค ไทยแลนด์ 4.0 คือการสอนนักเรียนให้มีทักษะด้านสังคม คุณธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10–12 ม.ค.2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,253 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกินร้อยละ 1.4

จากการสำรวจเมื่อถามถึงคุณสมบัติของครูที่สำคัญที่สุด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 26.98 ระบุเป็นคนดีมีคุณธรรม (เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต) รองลงมาร้อยละ 22.82 เอาใจใส่การสอนอย่างจริงจัง เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 21.79 มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ร้อยละ 10.93 เก่ง มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตัวเองหาความรู้อยู่เสมอ ร้อยละ 9.02 เป็นที่ปรึกษาและรับฟังปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่างๆ ร้อยละ 4.15 ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก และมีระเบียบวินัย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม/คุณสมบัติของครูไทย ที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุด พบว่าประชาชนร้อยละ 29.45 ระบุว่าความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่เด็กนักเรียน รองลงมา ร้อยละ 24.82 เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 20.51 การคอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในเรื่องต่างๆ ร้อยละ 14.20 การมีความเมตา กรุณา โอบอ้อมอารี ร้อยละ 6.15 พูดจาไพเราะอ่อนน้อมไม่ดุ ร้อยละ 4.15 เก่งมีความรู้ ความสามารถ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงสิ่งที่ครูไทยต้องปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 พบร้อยละ 37.19 ระบุว่าสอนให้นักเรียนมีทักษะทางด้านสังคม ด้านคุณธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี รองลงมา ร้อยละ 33.36 ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอน นอกเหนือจากการท่องจำจากตำรา ร้อยละ 32.64 ครูต้องเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น ร้อยละ 28.65 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 27.29 สอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สำนักข่าวไทย

Category: